foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lý Thị Phà Quy; Thạch Thị Omnara (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 45Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 340.014/ Qu600. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Bước đầu tìm hiểu và tiến hành xác định các phương thức hình thành thuật ngữ pháp luật trong tiếng Khmer. Đánh giá mức độ vay mượn thuật ngữ pháp luật trong tiếng Khmer. Cung cấp một số tư liệu về thuật ngữ pháp luật phục vụ cho công tác học tập biên, phiên dịch Khmer – Việt, Việt – Khmer.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn