foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Hứa Quan Chênh; Thạch Thị Om Na Ra (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 495.922/ Ch256. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài này tập trung nghiên cứu về loại từ giữa hai ngôn ngữ Việt – Khmer và các vấn đề đối dịch, nhằm cung cấp một kiến thức về song ngữ của ngôn ngữ Việt – Khmer.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn