foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Hoàng Luôn; ThS. Lai Phước Sơn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 69Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 639.3/ L517. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

So sánh tốc độ tăng trưởng của lươn đồng nuôi không bùn trong hệ thống lọc nước tuần hoàn so với lươn nuôi không bùn truyền thống, từ đó làm cơ sở để đánh giá khách quan hiệu quả của mô hình này. Góp phần tìm ra giải pháp mới cho nghề nuôi lươn nhằm cải thiện năng suất và tiết kiệm tài nguyên nước

 

Tác giả: Nguyễn Hoàng Nhựt Linh; ThS. Dương Hoàng Oanh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 76Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 579.8/ L312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu ảnh hưởng của nhiệt độ lên sự phát triển của tảo Spirulina platensis từ đó xác định được nhiệt độ nuôi cấy tảo phù hợp. Tận dụng nguồn nước thải từ ao nuôi cá lóc đã xử lý để nuôi sinh khối tảo Spirulina platensis.

Tác giả: Dương Anh Tú; ThS. Phạm Văn Đầy (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 53Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 639.68/ T500. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định được môi trường, mật độ, tỉ lệ sống năng suất trong ương nuôi ấu trùng và hậu ấu trùng tôm thẻ chân trắng làm cơ sở để xây dựng quy trình sản xuất giống tôm thẻ chân trắng tại Trà vinh.

 

Tác giả: Nguyễn Quốc Trung; Diệp Thành Toàn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 74Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 639.68/ Tr513. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định liều lượng sử dụng than hoạt tính để hấp phụ lượng NH3 trong điều kiện nuôi tôm thẻ chân trắng trên bể; sử dụng than hoạt tính để hấp phụ khí độc NH3 trong điều kiện nuôi tôm thẻ chân trắng trên bể với liều lượng khác nhau

 

Tác giả: Trần Văn Tài, ThS. Lê Văn Đông (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 50Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 628.11 / T103. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

- Đánh giá chất lượng nước thải tại cơ sở giết mổ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (QCVN 40:2011/BTNMT). Đánh giá chất lượng nước sinh hoạt (nước sông) gần lò mổ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sinh hoạt (QCVN 02:2009/BYT).

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn