foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Hoàng Nhựt Linh; ThS. Dương Hoàng Oanh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 76Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 579.8/ L312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu ảnh hưởng của nhiệt độ lên sự phát triển của tảo Spirulina platensis từ đó xác định được nhiệt độ nuôi cấy tảo phù hợp. Tận dụng nguồn nước thải từ ao nuôi cá lóc đã xử lý để nuôi sinh khối tảo Spirulina platensis.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn