foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Diễm Kiều; Nguyễn Thị Trang Đài (GVHD).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 62Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 651.3/ K309. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở khảo sát, phân tích thực trạng của CTVT tại Tổng công ty Viễn thông Mobifone - Công ty Dịch vụ Mobifone Khu vực 9 - Chi nhánh Mobifone Tỉnh Trà Vinh, có thể rút ra những kết quả, những hạn chế và nguyên nhân của CTVT tại CQ. Trên cơ sở đó, đề xuất những giải pháp, kiến nghị phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả CTVT tại Tổng công ty Viễn thông Mobifone - Công ty Dịch vụ Mobifone Khu vực 9 – Chi nhánh Mobifone Tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Đặng Thị Mai Thư; Tài Lê Khanh (GVHD).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 65Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 651.3/ Th550. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận Tiếp nhận và trả kết quả tại UBND xã Long Sơn.

 

 

Tác giả: Nguyễn Kim Chi; Nguyễn Diệp Phương Nghi (GVHD).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 651.3/ Ch300. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu thực trạng, đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại UBND Phường 8, Thành phố Trà vinh.

 

 

Tác giả: Mai Ngọc Trầm; ThS. Từ Minh Điền (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 55Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 339.40959786 / Tr120. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Nghiên cứu, tổng hợp và vận dụng các cơ sở lý luận, để đối chiếu giữa lý luận và thực tiễn về CTGN đối với hộ nghèo, tìm ra thực trạng và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác giảm nghèo góp phần làm giảm thiểu tỉ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Duyên Hải.

Mục tiêu cụ thể:

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về công tác giảm nghèo đối với hộ nghèo;

- Đánh giá thực trạng hoạt động công tác giảm nghèo đối với người nghèo trên địa bàn huyện Duyên Hải tỉnh Trà Vinh;

- Đánh giá các yếu tố thuộc về bản thân người nghèo; yếu tố nhận thức, phong tục tập quán; yếu tố thuộc về người làm công tác giảm nghèo đối với hộ nghèo;

- Đề xuất giải pháp giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện duyên hải giai đoạn 2018 – 2020.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Trang; ThS. Nguyễn Thị Trang Đài (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 58Tr, kích thước: 30cm. Số định danh:

Mục tiêu nghiên cứu:

Tác giả khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng công tác văn thư tại Sở Giao thông Vận tải Trà Vinh; Chỉ ra những yếu kém, hạn chế và nguyên nhân của sự yếu kém, hạn chế để từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần hiện đại hóa công tác văn thư tại Sở.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn