foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Hồ Hồng Ngọc; Lê Yến Chi (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 62Tr, kích thước: 30cm. Số định danh:

Mục tiêu nghiên cứu:

Nhằm biết được thực trạng kỹ năng mềm của sinh viên; phân tích các nhân tố ảnh hưởng; đưa ra giải pháp, kiến nghị nhằm rèn luyện, nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên ngành Quản trị Văn phòng thuộc Khoa Quản lý Nhà nước, Quản trị Văn phòng và Du lịch, trường Đại học Trà Vinh.

 

 

Tác giả: Lê Thị Huỳnh Như; ThS. Huỳnh Điệp Như (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 57Tr, kích thước: 30cm. Số định danh:

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu, phân tích thực trạng công tác bồi dưỡng CBCC tại UBND xã Đại Phúc, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Đồng thời, đề xuất giải pháp để hoàn thiện công tác bồi dưỡng CBCC tại UBND xã Đại Phúc.

Tác giả: Nguyễn Thúy Kiều; Dương Tuấn Vũ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 82Tr, kích thước: 30cm. Số định danh:

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu thực trạng công tác văn thư của Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh giai đoạn năm 2015-2017, để từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần tăng cường hiện đại hóa công tác văn thư của Văn phòng Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.

Tác giả: Hồ Thị Ngoan; Phan Thanh Thủy (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 64Tr, kích thước: 30cm. Số định danh:

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND xã Ngọc Đông

 

Tác giả: Lâm Thị Tú Huyên; ThS. Nguyễn Thị Kim Thanh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 54Tr, kích thước: 30cm. Số định danh:

Mục tiêu nghiên cứu:

- Tìm hiểu và đánh giá hiệu quả Hiện đại hóa quản lý văn bản tại SKHCN tỉnh Trà Vinh;

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc hiện đại hóa trong công tác quản lý văn bản tại SKHCN tỉnh Trà Vinh;

- Nhằm đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hiện đại hóa công tác quản lý văn bản tại Sở Khoa học và Công nghệ.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn