foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Thảo; Nguyễn Thị Búp (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 51Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 332.1 / Th108. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Phân tích và đánh giá tình hình huy động vốn tại NHNo & PTNT Việt Nam chi nhánh huyện Cầu Ngang - Trà Vinh giai đoạn 2014 - 2016. Từ đó đề xuất một số giải pháp tiêu biểu góp phần nâng cao hiệu quả huy động vốn tại NHNo & PTNT Việt Nam chi nhánh huyện Cầu Ngang - Trà Vinh.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích thực trạng hoạt động huy động vốn của NHNo & PTNT Việt Nam chi nhánh huyện Cầu Ngang - Trà Vinh giai đoạn 2014 – 2016;

- Đánh giá hiệu quả trong công tác huy động vốn của NHNo & PTNT Việt Nam chi nhánh huyện Cầu Ngang - Trà Vinh;

- Đề xuất một số giải pháp tiêu biểu nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn của NHNo & PTNT Việt Nam chi nhánh huyện Cầu Ngang - Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn