foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Bích Tiền; GVHD: Phạm Minh Đương.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012.

Mô tả: 98Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 006.7 T305. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Cấu trúc của khóa luận

Cấu trúc của đề tài gồm 5 chương:

- Chương 1: Đặt vấn đề, nêu lên lý do chọn đề tài, những tình hình, thực trạng của thực tiễn từ đó đưa ra hướng giải quyết.

- Chương 2: Cơ sở lý thuyết, cung cấp những kiến thức cơ bản cho việc làm đề tài.

- Chương 3: Phân tích – Thiết kế hệ thống, đi sâu vào chức năng của hệ thống, sau đó thiết kế dữ liệu đưa ra các mô hình dữ liệu, vật lý, xử lý và thiết kế giao diện.

- Chương 4: Cài đặt - thử ngiệm, hướng dẫn việc cài đặt và kết quả thử nghiệm minh họa.

- Chương 5: Kết luận và hướng phát triển, nêu lên kết quả đạt được, hạn chế và hướng phát triển của đề tài.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn