foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Huỳnh Thị Bích Vân; GS. TS. Nguyễn Đức Tồn (người hướng dẫn).

Học viện Khoa học Xã hội. Năm: 2016.

Mô tả: 154Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 428.0071 / V121 . Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở lý thuyết Hoạt động lời nói (HĐLN), nghiên cứu sự thụ đắc tiếng Anh của học sinh tiểu học và đề xuất đường hướng giảng dạy (nguyên tắc, kỹ thuật, hoạt động ...) phù hợp nhằm nâng cao khả năng thụ đắc của đối tượng nghiên cứu.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Thoa;

Nhà XB: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Năm: 2011

Mô tả: 114Tr, kích thước: 21x29 cm. Số định danh: 495.922 / Th401. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

 

Nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn

Để đạt được mục đích nghiên cứu, khi thực hiện đề tài, nhiệm vụ của chúng tôi là:

- Thu thập, thống kê các từ ngữ thuộc lớp từ mà tiếng Khmer vay mượn của tiếng Việt và ngược lại.

- Khảo sát, phân tích và miêu tả các phương thức vay mượn từ vựng của tiếng Việt và tiếng Khmer qua quá trình tiếp xúc - vay mượn giữa hai ngôn ngữ. 

 

Tác giả: Nguyễn Thị Huệ; GS. TS. Nguyễn Văn Lợi (Người hướng dẫn Khoa học).

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn. Năm: 2010. Mô tả: 113Tr, kích thước: 21x29 cm. Số định danh: 495.932/ H507. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu của luận án:

Tìm hiểu quá trình tiếp xúc ngôn ngữ giữa Khmer và Việt ở ĐBSCL nói chung và Trà Vinh nói riêng (lịch sử cộng cư, tiếp xúc, những kết quả do TXNN). Miêu tả trạng thái hiện nay của sự TXNN giữa Khmer và Việt (ảnh hưởng ngôn ngữ, song ngữ, chức năng xã hội, thái độ ngôn ngữ, các hiện tượng giao thoa, chuyển mã ở cả thể song ngữ trong TXNN Khmer, Việt). Nghiên cứu vấn đề giáo dục song ngữ trong cộng đồng Khmer Trà Vinh

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn