Tác giả: Huỳnh Thị Bích Vân; GS. TS. Nguyễn Đức Tồn (người hướng dẫn).

Học viện Khoa học Xã hội. Năm: 2016.

Mô tả: 154Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 428.0071 / V121 . Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở lý thuyết Hoạt động lời nói (HĐLN), nghiên cứu sự thụ đắc tiếng Anh của học sinh tiểu học và đề xuất đường hướng giảng dạy (nguyên tắc, kỹ thuật, hoạt động ...) phù hợp nhằm nâng cao khả năng thụ đắc của đối tượng nghiên cứu.