Tác giả: Nguyễn Thị Thoa;

Nhà XB: . Năm: 2011

Mô tả: 114Tr, kích thước: 21x29 cm

Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn

Để đạt được mục đích nghiên cứu, khi thực hiện đề tài, nhiệm vụ của chúng tôi là:

- Thu thập, thống kê các từ ngữ thuộc lớp từ mà tiếng Khmer vay mượn của tiếng Việt và ngược lại.

- Khảo sát, phân tích và miêu tả các phương thức vay mượn từ vựng của tiếng Việt và tiếng Khmer qua quá trình tiếp xúc

– vay mượn giữa hai ngôn ngữ. 

Register to read more ...