foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Trúc Linh; PGS. TS Trương Quốc Phú (Người hướng dẫn Khoa học).

Trường ĐH Cần Thơ. Năm: 2011

Mô tả: 71Tr, kích thước: 21x29 cm

Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Tóm tắt:

Nghiên cứu ảnh hưởng của NH3 và H2S lên sinh trưởng, tỷ lệ sống và chất lượng thịt của cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) được thực hiện tại Trường Đại học Trà Vinh. Nghiên cứu này gồm các thí nghiệm: (i) xác định giá trị LC50–96h của NH3 và LC50–24h của H2S; (ii) xác định tiêu hao oxy của cá tra ở các nồng độ NH3, H2S khác nhau (đối chứng, an toàn, LC10, LC20 và LC50) và (iii) xác định ảnh hưởng của NH3, H2S (đối chứng, an toàn, LC10, và LC20) lên sinh trưởng, tỷ lệ sống và chất lượng thịt của cá tra. Các thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 lần lặp lại trong bể composite 500 L.

Kết quả thí nghiệm đã xác định được giá trị LC50-96 giờ của NH3 là 3,98 mg/L (pH=8 và t0=280c) và giá trị LC50-24 giờ của H2S là 0,66 mg/l (pH=7 và to=28oc). Tiêu hao oxy của cá ở các nghiệm thức nồng độ NH3 (an toàn, LC10, LC20 và LC50) lần lượt là 406,6 mgO2/kg/h, 295,2 mgO2/kg/h, 291,9 mgO2/kg/h và 620,3 mgO2/kg/h. Tiêu hao oxy của cá ở các nghiệm thức nồng độ an toàn, LC10, LC20 của NH3 thấp và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với đối chứng (565,3 mgO2/kg/h), nhưng ở nồng độ LC50 thì tiêu hao oxy của cá (620,3 mgO2/kg/h) khác biệt không có ý nghĩa so với đối chứng. Tiêu hao oxy của cá ở các nghiệm thức nồng độ H2S (an toàn, LC10, LC20 và LC50) lần lượt là 492,5 mgO2/kg/h, 438,5 mgO2/kg/h, 396,9 mgO2/kg/h và 369,2 mgO2/kg/h. Nồng độ H2S càng cao thì tiêu hao oxy càng giảm và khác biệt có ý nghĩa so với đối chứng (567,2 mgO2/kg/h). Tốc độ sinh trưởng tương đối của cá ở nghiệm thức nồng độ an toàn của NH3 (0,18%/ngày) và LC10 (0,12%/ngày) thấp hơn và khác biệt có ý nghĩa so với nghiệm thức đối chứng (0,56%/ngày). Tỉ lệ sống của cá ở nghiệm thức LC10 (86,7%) và LC20 (71,7%) khác biệt có ý nghĩa so với đối chứng (96,7%). Tương tự, tốc độ sinh trưởng tương đối của cá ở các nghiệm thức nồng độ an toàn của H2S (0,36%/ngày), LC10 (0,34%) và LC20 (-0.07%/ngày) thấp hơn và khác biệt có ý nghĩa so với nghiệm thức đối chứng (0,57%/ngày). Tỉ lệ sống của cá ở nghiệm thức nồng độ LC10 (75%) và LC20 (55%) của H2S thấp hơn và khác biệt có ý nghĩa so với nghiệm thức đối chứng (95%). Kết quả đánh giá cảm quan cho thấy rằng NH3 và H2S có ảnh hưởng đến chất lượng thịt cá. Nghiệm thức đối chứng cho kết quả tốt nhất (19,11 (NH3) và 18,9 (H2S)/20 điểm) trong khi các nghiệm thức khác chỉ ở mức khá.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.