Tác giả: Nguyễn Tiến Sĩ; PGS. TS. Vũ Ngọc Út (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 49Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 579.8/ S300. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu thành phần ĐVPS ở khu vực nuôi tôm tỉnh Sóc Trăng nhằm đánh giá sự biến động về thành phần loài và mức độ phong phú của của ĐVPS làm cơ sở cho những nghiên cứu tiếp theo về đánh giá chất lượng nước.