foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Nam Cường; PGS. TS. Trần Thị Thu Thủy (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 70Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.16/ C561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài thực hiện nhằm đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của mô hình sản xuất ớt chỉ thiên, qua đó đề xuất các giải pháp phát triển trồng ớt chỉ thiên góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Tác giả: Võ Hải Thuận; TS. Lâm Văn Tân (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 56Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.16/ Th502. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá và phát triển được mô hình lúa – tôm phù hợp có hiệu quả theo hướng nâng cao chất lượng trên địa bàn huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre trong điều kiện biến đổi khí hậu.

 

Tác giả: Bùi Thị Tím; PGS. TS. Dương Ngọc Thành (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 71Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 307.720959786/ T310. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở thực trạng tham gia của Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường sự tham gia và hiệu quả hoạt động của Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Nguyễn Hoàng Phong; TS. Phạm Thị Phương Thúy (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 61Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 633.6/ Ph431. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định được nguyên nhân suy giảm vùng nguyên liệu mía đường, từ những thuận lợi, khó khăn và đề xuất giải pháp phát triển vùng nguyên liệu và nâng cao hiệu quả sản xuất cho nông hộ và nhà máy đường huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Nguyễn Ngọc Sơn; PGS. TS. Dương Ngọc Thành (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 70Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 635 / S464. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu tổng quát của luận văn là đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và tiêu thụ rau an toàn của hộ nông dân trong thời gian tới.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn