foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Thị Thu Hiền; PGS. TS. Trần Thị Thu Thủy (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 77Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 632.9/ H305. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài: “Phân tích hiệu quả đầu tư thuốc bảo vệ thực vật trên rau ăn lá của hai nhóm hộ rau an toàn và rau truyền thống tại huyện Châu Thành tỉnh Trà Vinh” nhằm so sánh hiệu quả tài chính trên rau ăn lá của hai nhóm hộ rau an toàn và rau truyền thống hướng đến việc sản xuất rau mang lại hiệu quả đầu tư về thuốc BVTV góp phần tăng lợi nhuận cho người dân.

Tác giả: Lê Văn Cường; TS. Nguyễn Hồng Tín (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.6041/ C561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu là xác định mô hình nuôi tôm hiệu quả và những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính mô hình nuôi tôm. Qua đó, đề xuất giải pháp và cung cấp luận chứng để làm tham chiếu kiến nghị qui hoạch vùng nuôi tôm thích hợp tại hai xã Long Hòa, Hòa Minh-huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Tác giả: Lê Thành Trung; TS. Trương Văn Hiểu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 61Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.6041/ Tr513. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá hiệu quả tài chính mô hình nuôi dê thịt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính chăn nuôi dê thịt trong thời gian tới.

 

Tác giả: Trịnh Minh Khoa; TS. Lê Quốc Điền (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 54Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.16/ Kh401. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá hiệu quả sản xuất và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật của mô hình canh tác lúa giống Đài Thơm 8 cấp XN 1 tại tỉnh Trà Vinh, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất của mô hình trên địa bàn tỉnh.

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hà; TS. Lê Quốc Điền (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 78Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.16/ H100. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá hiệu quả sản xuất và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất của mô hình trồng gấc, từ đó đề xuất giải pháp phát triển cây gấc trên địa bàn huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn