foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Náo; PGS. TS. Nguyễn Phú Son (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 95Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.37168/ N108. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài tập trung đánh giá hiệu quả sản xuất của các hộ nuôi tôm sú trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, cụ thể là hiệu quả kỹ thuật (Technology efficiency - TE) và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả chi phí của mô hình nuôi tôm sú trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất mô hình nuôi tôm sú trong thời gian tới, nhằm gia tăng lợi nhuận cho người nuôi tôm sú trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

 

Tác giả: Đoàn Văn Minh; PGS. TS. Nguyễn Phú Son (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 116Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.5/ M312. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của đề tài là đánh giá những thuận lợi, khó khăn của các tác nhân tham gia trong chuỗi giá trị mía đường ở Trà Vinh, nhằm phát hiện những lỗ hổng trong chuỗi giá trị, từ đó đề xuất các giải pháp để nâng cấp chuỗi giá trị sản phẩm mía đường ở Trà Vinh.

 

Tác giả: Phạm Đức Tri; PGS. TS. Lê Cảnh Dũng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 59Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 363.610959786/ Tr300 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu này nhằm đánh giá hiện trạng cung cấp, sử dụng nước sạch và nhu cầu sử nước sạch của người dân nông thôn ở huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, từ đó đề xuất các chính sách phát triển dịch vụ cung cấp nước sạch phù hợp, giúp nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch góp phần cải thiện mức sống cho người dân nông thôn, góp phần hoàn thành tiêu chí xã nông thôn mới và thỏa mãn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

 

Tác giả: Phạm Thanh Tùng; TS. Nguyễn Hồng Tín (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 61Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 630.959795/ T513. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu này là xác định các yếu tố ảnh hưởng và đánh giá khả năng chuyển đổi mô hình Lúa mùa sang Lúa - tôm. Từ đó đề xuất một số giải pháp phát triển mô hình canh tác Lúa - tôm thích ứng BĐKH, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng thu nhập và cải thiện sinh kế hộ dân vùng Lúa - tôm tỉnh Cà Mau.

 

Tác giả: Dương Chí Linh; TS. Nguyễn Hồng Tín (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 64Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.130959796/ L312. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của nghiên cứu này là nhận ra sự thay đổi thu nhập của nông hộ trong tiến trình xây dựng Nông thôn mới. Xác định các yếu tố có tác động đến thu nhập trong quá trình thực hiện, qua đó đề xuất giải pháp nâng nâng cao thu nhập cho người dân góp phần phát triển vùng nông thôn ở huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn