foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Hiền; TS. Nguyễn Hồng Tín (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 84Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 631.8/ H305. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu là xác định được những yếu tố gây ảnh hưởng đến sự tổn thương và khả năng thích ứng của nông hộ ở huyện Vũng Liêm liên quan đến xâm nhập mặn. Qua đó, góp phần định hướng xây dựng giải pháp thích ứng với xâm nhập mặn trong sản xuất nông nghiệp của nông hộ tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

 

Tác giả: Ngô Thanh Trắc; PGS. TS. Dương Ngọc Thành (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 86Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 633.84/ Tr113. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá hiệu quả sản xuất và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất của hộ trồng ớt chỉ thiên tỉnh Trà Vinh, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, góp phần tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống và phát triển trồng ớt chỉ thiên một cách bền vững hơn.

 

Tác giả: Nguyễn Huy Nghiêm; PGS. TS. Nguyễn Phú Son (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 112Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.17/ Ngh304. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của đề tài là đánh giá được thuận lợi và khó khăn của các tác nhân tham gia trong chuỗi giá trị bưởi Năm roi ở tỉnh Vĩnh Long, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cấp chuỗi giá trị, mang giá trị gia tăng và lợi nhuận cho các tác nhân tham gia chuỗi giá trị cao hơn.

 

Tác giả: Thái Thị Thanh Trọn; TS. Phạm Thị Phương Thúy (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 70Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.17318/ Tr429. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa tại Trà Vinh giai đoạn 2015 - 2018. So sánh hiệu quả tài chính của nông hộ trong và ngoài mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa tại Trà Vinh năm 2018. Phân tích tác động của chính sách tại địa phương trong phát triển cánh đồng lớn và đề xuất một số hàm ý chính sách phát triển cánh đồng lớn sản xuất lúa tại tỉnh Trà Vinh

 

Tác giả: Nguyễn Minh Nhờ; PGS. TS. Dương Ngọc Thành (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 53Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.3/ Nh460. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá được thực trạng vay vốn và hiệu quả sử dụng vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội của hộ nghèo huyện Tiểu Cần tỉnh Trà Vinh từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển vốn tín dụng nông thôn cũng như các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của hộ nghèo trong huyện.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn