foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Hồng Nương; PGS. TS. Lê Vĩnh Thúc (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 71Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.1/ N561 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của các hộ trồng quýt đường tại huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Đồng thời, đề xuất các giải pháp phù hợp, góp phần tăng lợi nhuận của các hộ trồng quýt đường tại địa phương.

 

 

Tác giả: Thái Huyền Trân; TS. Võ Văn Tuấn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 59Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 633.61/ Tr121. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu này là so sánh hiệu quả tài chính trong sản xuất mía trong và ngoài Tổ hợp tác trên địa bàn huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, đề xuất giải pháp giúp nông hộ cải thiện hiệu quả canh tác mía.

 

Tác giả: Lâm Thị Hồng Tú; TS. Nguyễn Hồng Tín (Người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 66Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 338.16 / T500. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu là nhận ra những yếu tổ ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của mô hình nuôi bò sinh sản qui mô hộ gia đình. Từ đó, đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả nghành chăn nuôi bò góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện sinh kế hộ nông dân chăn nuôi ở huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá hiện trạng để nhận ra thuận lợi, khó khăn và cơ hội phát triển nghành chăn nuôi bò sinh sản qui mô hộ gia đình tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh;

- Phân tích hiệu quả tài chính của mô hình chăn nuôi bò sinh sản tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh;

- Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính mô hình chăn nuôi bò sinh sản và đề xuất giải pháp hợp lý phát triển ngành chăn nuôi bò sinh sản qui mô hộ gia đình.

 

 

Tác giả: Nguyễn Văn Nguyên; PGS. TS. Bùi Văn Trịnh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 639.3 / Ng527. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm ra những hạn chế và nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả chăn nuôi heo thịt theo hướng hàng hóa với quy mô hộ gia đình, từ đó đề xuất các giải pháp góp phần phát triển nghề chăn nuôi heo thịt theo hướng hàng hóa tại huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

 

 

Tác giả: Nguyễn Văn Nhủ; PGS. TS. Nguyễn Ngọc Đệ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 74Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 633.18 / Nh500. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá hiệu quả tài chính một số mô hình thích ứng với BĐKH cụ thể là mô hình lúa–tôm, lúa–cá và lúa- màu trong điều kiện chịu sự ảnh hưởng của hạn và xâm nhập mặn ở huyện Châu Thành tỉnh Trà Vinh, từ đó từ đó đề xuất giải pháp giúp nâng cao hiệu quả tài chính một số mô hình canh tác trên nền đất lúa trong điều kiện BĐKH tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn