foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thanh Hùng; PGS. TS. Nguyễn Ngọc Đệ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 67Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 352.17 / H513 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, trên cơ sở đó rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thực trạng xây dựng nông thôn mới tại huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh;

- Đánh giá vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh trong thời gian qua;

- Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị xã hội trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương trong thời gian tới.

 

 

Tác giả: Danh Út; PGS. TS. Nguyễn Phú Son (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 67Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.1 / U522 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề xuất được những giải pháp nhằm nâng cấp chuỗi giá trị (CGT) của ngành hàng bò thịt, thông qua việc phân tích những thuận lợi, khó khăn của các tác nhân tham gia trong chuỗi giá trị bò thịt của Tỉnh. Để đạt được mục tiêu chung này, đề tài nghiên cứu đưa ra những mục tiêu cụ thể sau.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thực trạng sản xuất, chế biến và tiêu thụ bò ở tỉnh Trà vinh theo phương pháp tiếp cận CGT;

- Phân tích kinh tế CGT ngành hàng bò thịt;

- Đề xuất các giải pháp nâng cấp CGT ngành hàng bò thịt ở tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Trầm Thanh Ngoan; PGS. TS. Nguyễn Ngọc Đệ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 63Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.5 / Ng406 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở khảo sát, đánh giá thực trạng các tác nhân tham gia trong chuỗi giá trị ngành hàng heo thịt ở huyện Trà Cú, từ đó đề xuất một số giải pháp tập trung nâng cao hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thực trạng tình hình chăn nuôi heo thịt trên địa bàn huyện Trà Cú tỉnh Trà Vinh;

- Vẽ sơ đồ chuỗi và phân tích kinh tế chuỗi;

- Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu kinh tế trong thời gian tới nhằm gia tăng lợi nhuận cho người chăn nuôi.

 

Tác giả: Trang Thuận; TS. Lê Quốc Điền (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 66Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.16 / Th502 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu này là xác định lợi thế, hiệu quả tài chính của cam sành VietGap của huyện. Từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế cho các mô hình sản xuất cam sành VietGap. Kết quả nghiên cứu là tham chiếu phục vụ công tác quy hoạch phát triển cây ăn trái đặc sản vùng Cầu Kè tỉnh Trà Vinh.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích thực trạng, hiệu quả tài chính của mô hình sản xuất cam sành VietGap;

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính, tiêu thụ của mô hình;

- Một số nhận định quan trọng rút ra từ kết quả nghiên cứu và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính.

 

Tác giả: Lâm Tấn Tài;  TS. Nguyễn Quang Tuyến (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 65Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 331.110957986 / T103. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá hiệu quả và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả ĐTN cho LĐNT phi nông nghiệp nhằm góp phần thực hiện đạt các tiêu chí về giáo dục, cơ cấu lao động, thu nhập và giảm nghèo trong 19 tiêu chí xây dựng NTM và thực hiện thắng lợi đề án ĐTN cho LĐNT đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thực trạng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Trà Vinh;

- Đánh giá hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Trà Vinh;

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo bối cảnh tỉnh Trà Vinh;

- Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Trà Vinh.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn