foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:



Tác giả: Trầm Thanh Cần; PGS. TS. Nguyễn Ngọc Đệ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 51Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.16 / C121. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá hiệu quả sản xuất của mô hình bắp trắng và mô hình bắp lai nhằm đề xuất một số giải pháp phát triển hiệu quả mô hình trồng bắp tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Mục tiêu cụ thể:

- Xác định thực trạng sản xuất và tiêu thụ bắp tại huyện Trà Cú;

- Phân tích hiệu quả kinh tế trong sản xuất cây bắp tại huyện Trà Cú;

- Phân tích một số yếu tố chính ảnh hưởng đến năng suất và lợi nhuận;

- Đề xuất một số các giải pháp gia tăng tính hiệu quả sản xuất trong nông hộ và làm cơ sở tham khảo cho các cấp chính quyền, từ đó có những chính sách hợp lý để hỗ trợ cho việc phát triển sản xuất các loại cây trồng này.

 

Tác giả: Nguyễn Vũ Phương;  TS. Lê Quốc Điền (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 681Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 634 / Ph561. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá hoạt động thị trường của các tác nhân tham gia chuỗi giá trị, thông qua đó phát hiện ra những lỗ hỏng cần thiết nhằm để nâng cao giá trị kinh tế của chuỗi, cũng như để nâng cao thu nhập cho nhà vườn và các tác nhân khác trong chuỗi. Từ đó, đề xuất giải pháp phát triển cho nghề trồng thanh long ruột đỏ ở huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá hiện trạng sản xuất của mô hình trồng thanh long ruột đỏ ở huyện Tân Phước, Tiền Giang;

- Mô tả - phân tích chuỗi giá trị thanh long ruột đỏ ở huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang;

- Đề xuất giải pháp để nâng cấp chuỗi giá trị thanh long ruột đỏ ở huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

Tác giả: Võ Hoàng Minh; PGS. TS. Dương Nhựt Long (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 71Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 639 / M312.Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu này là xác hiệu quả tài chính và những thuận lợi, khó khăn của nghề nuôi tôm càng xanh ở Trà Vinh. Từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính cho các mô hình sản xuất tôm càng xanh nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện sinh kế của người dân trong điều kiện sản xuất thích ứng biến đổi khí hậu.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá được thực trạng sản xuất của mô hình nuôi tôm càng xanh chuyên canh và kết hợp trong thời gian vừa qua tỉnh Trà Vinh;

- Phân tích được hiệu quả tài chính của mô hình nuôi tôm càng xanh chuyên canh và mô hình nuôi kết hợp;

Xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của mô hình nuôi. Đề xuất giải pháp cải thiện hiệu quả tài chính của mô hình nuôi tôm càng xanh ở tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Thạch Thị Hương; PGS. TS. Nguyễn Phú Son (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 70Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: .Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích hiệu quả sản xuất và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất lúa và do vậy góp phần cải thiện thu nhập cho các hộ sản xuất lúa trong tỉnh.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá hiện trạng sản xuất của các hộ trồng lúa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

- Đánh giá hiệu quả sản xuất và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của sản xuất lúa của nông hộ tại tỉnh Trà Vinh;

- Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất lúa trong tương lai.

Tác giả: Ngô Đình Trúc; TS. Lâm Thái Hùng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 71Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 636.5 / Tr506 . Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá được hiệu quả tài chính của mô hình chăn nuôi gà thả vườn của nông hộ trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh; từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tài chính của mô hình chăn nuôi gà thả vườn này.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá được thực trạng hoạt động và các yếu tố liên quan của mô hình chăn nuôi gà thả vườn trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh;

- Đánh giá được hiệu quả tài chính và các yếu tố ảnh hưởng của mô hình chăn nuôi gà thả vườn tại nông hộ trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh;

- Đề xuất được một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả mô hình chăn nuôi gà thả vườn.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn