foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Huỳnh Nguyễn Khắc Sử; PGS. TS. Nguyễn Phú Son (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 69Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.5 / S550. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích những thuận lợi và khó khăn của các tác nhân trong chuỗi giá tri Artemia, từ đó đề xuất những giải pháp nâng cấp chuỗi giá trị Artemia ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thực trạng sản xuất và tiêu thụ Artemia ở Đồng Bằng Sông Cửu Long;

- Phân tích kinh tế chuỗi Artemia;

- Phân tích những thuận lợi và khó khăn bên trong và bên ngoài của các tác nhân tham gia trong chuỗi giá trị Artemia ở Đồng Bằng Sông Cửu Long;

- Đề xuất được những giải pháp nâng cấp chuỗi giá trị Artemia ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

 

Tác giả: Đặng Hồng Tài; TS. Nguyễn Hồng Tín (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 107Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 639.8 / T103. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu là nhận ra thực trạng sản xuất của các cơ sở cung ứng giống tôm sú và TCT ở tỉnh Trà Vinh. Từ đó, đề xuất những giải pháp thích hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất giống tôm góp phần phát triển bền vững ngành thủy sản tỉnh Trà Vinh và nâng cao thu nhập, cải thiện sinh kế hộ nuôi tôm.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thực trạng năng lực và xếp hạng năng lực sản xuất và cung ứng của các cơ sở sản xuất và ương dưỡng tôm giốngở tỉnh Trà Vinh;

- Phân tích hiệu quả tài chính và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng giống sản xuất của các cơ sở sản xuất và ương dưỡng tôm giống ở tỉnh Trà Vinh;

- Phân tích thuận lợi, khó khăn và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm đầu ra cho các cơ sở sản xuất và ương dưỡng tôm giống ở tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Lê Thị Bé Chính; GS. Nguyễn Văn Thu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 93Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 636.2085/ Ch312. Vị trí: Phòng đọc.

 

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài thực hiện nhằm đánh giá các yếu tố của chăn nuôi bò thịt ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của các hộ Khmer, qua đó đề xuất các giải pháp phát triển chăn nuôi bò thịt góp phần nâng cao đời sống cho người dân Khmer.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thực trạng chăn nuôi bò thịt của người dân Khmer ở địa bàn nghiên cứu;

- Xác định các yếu tố của chăn nuôi bò thịt ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của các hộ Khmer nuôi bò ở địa bàn nghiên cứu;

- Đề xuất các giải pháp phát triển chăn nuôi bò thịt của hộ Khmer trong thời gian tới.

 

Tác giả: Phạm Thanh Tiếng; PGS. TS. Nguyễn Phú Son. (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 89Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.10959786/ T306. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá hiệu quả sản xuất và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất của hộ trồng đậu phộng tỉnh Trà Vinh, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, góp phần tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá hiện trạng sản xuất của hộ trồng đậu phộng tỉnh Trà Vinh;

- Đo lường hiệu quả sản xuất và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất của hộ trồng đậu phộng tỉnh Trà Vinh;

- Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất đậu phộng của tỉnh trong tương lai.

 

Tác giả: Ngô Thị Tiền Giang; GS. TS. Nguyễn Văn Thu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 85Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 628.3/ Gi106. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng quản lý chất thải và đề tài được thực hiện nhằm đề nghị giải pháp phát triển hệ thống biogas để xử lý chất thải chăn nuôi heo hợp lý, cải thiện môi trường và nâng cao hiệu quả phát triển chăn nuôi bền vững.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá hiện trạng chăn nuôi và quản lý chất thải trong chăn nuôi heo nông hộ vùng nghiên cứu;

- Xác định các yếu tố ảnh hưởng phát triển hệ thống biogas của chăn nuôi heo nông hộ đến lợi ích của hộ chăn nuôi;

- Đề nghị các giải pháp phát triển công nghệ biogas trong chăn nuôi heo nông hộ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn