foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thị Thu Ba; PGS. TS. Nguyễn Ngọc Đệ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 139Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 306.26959786/ B100. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến tiến trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Cầu Ngang nhằm đề xuất giải pháp chủ yếu thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới hiệu quả và bền vững tại huyện Cầu Ngang.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá được thực trạng xây dựng nông thôn mới tại huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh thời gian qua;

- Phân tích được những thuận lợi, khó khăn và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xây dựng nông thôn mới;

- Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh quá trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh phát triển bền vững.

 

Tác giả: Lê Chí Thọ; PGS. TS. Nguyễn Phú Son (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 94Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 639.68/ Th400. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài tập trung đánh giá hiệu quả sản xuất của các hộ nuôi tôm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh về hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả quy mô. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật của mô hình nuôi tôm sú trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất mô hình nuôi tôm sú trong thời gian tới, nhằm gia tăng lợi nhuận cho người nuôi tôm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thực trạng tình hình sản xuất của các hộ nuôi tôm sú trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

- Đo lường hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả quy mô của mô hình nuôi tôm sú trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật trong sản xuất tôm sú thâm canh tỉnh Trà Vinh

 

Tác giả: Nguyễn Hữu Phục; PGS. TS. Lê Cảnh Dũng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 82Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 339.40959786/ Ph506. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu này có mục tiêu tổng quát là đánh giá hiện trạng thu nhập, cơ cấu thu nhập và đề xuất giải pháp nâng cao thu nhập của nông hộ trong tiến trình xây dựng NTM tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh từ đó góp phần vào công tác xây dựng xã NTM và phát triển KTXH của địa phương:

- Đánh giá hiện trạng thu nhập, cơ cấu thu nhập và các hoạt động tạo thu nhập của nông hộ;

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của nông hộ;

- Đề xuất giải pháp nâng cao thu nhập nông hộ trong quá trình xât dựng NTM hiện nay.

 

Tác giả: Nguyễn Văn Quốc; TS. Nguyễn Hồng Tín (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 73Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 639.68/ Qu451. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định lợi thế, hiệu quả kinh tế của ngành thủy sản Trà Vinh. Từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế cho các mô hình sản xuất tôm. Kết quả nghiên cứu là tham chiếu cơ hữu phục vụ công tác quy hoạch và quản lý ngành nuôi trồng thủy sản nói riêng và ngành nông nghiệp nói chung của tỉnh trà vinh:

- Đánh giá thực trạng sản xuấtcủa mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng và tôm sú thâm canh ở tỉnh Trà Vinh;

- So sánh hiệu quả tài chính và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chínhcủa mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng và tôm sú thâm canh ở tỉnh Trà Vinh;

- Đề xuất giải pháp cải thiện hiệu quả tài chính của hai mô hình nuôi tôm chủ yếu ở tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Trương Phong Vũ; PGS. TS. Nguyễn Ngọc Đệ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 152Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 398.0959786/ V500. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tham gia vào tiến trình xây dựng nông thôn mới, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Qua đó, đề ra giải pháp tăng hiệu quả trong công tác huy động người dân nhằm thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới hiệu quả và bền vững giai đoạn 2016 - 2020:

- Đánh giá thực trạng sự tham gia và vai trò của người dân trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh;

- Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tham gia của người dân trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh;

- Đề xuất các giải pháp thúc đẩy sự tham gia, đóng góp của người dân trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn