foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Văn Khoe; TS. Lâm Thái Hùng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 85Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 636.2085/ Kh420. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá được hiệu quả tài chính của mô hình nuôi bò vỗ béo tại nông hộ của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả tài chínhcủa mô hình nuôi bò vỗ béo tại nông hộ của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh:

- Đánh giá được hiệu quả tài chínhmô hình nuôi bò vỗ béo tại nông hộ của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh;

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chínhmô hình nuôi bò vỗ béo tại nông hộ của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh;

- Đề xuất một sốhàm ý chính sách nhằm cải thiệnnâng cao hiệu quả tài chínhcủa mô hình nuôi bò vỗ béo tại nông hộ của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Châu Trường Hải; PGS. TS. Dương Ngọc Thành (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 62Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.1/ H103. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Thực hiện đề tài nhằmxác định được việc THĐ trong tiến trình đô thị hóa làm ảnh hưởng như thế nào đến thu nhập, sinh kế của các hộ dân bị THĐ, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao thu nhập cho các hộ dân trên địa bàn thành phố Trà Vinh:

- Đánh giá được thực trạng THĐ, phân tích sinh kế hộ dân thông qua các hoạt động tạo thu nhập và các nguồn vốn sinh kế của người dân bị THĐ trong quá trình đô thị hóa của thành phố Trà Vinh;

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập và các yếu tố ảnh hưởng đến phục hồi sinh kế của hộ dân sau khi bị THĐ tại thành phố Trà Vinh;

Đề xuất giải pháp trong việc nâng cao thu nhập và ổn định sinh kế cho người dân bị THĐ tại thành phố Trà Vinh.

 

Tác giả: Võ Văn Bửu; PGS. TS. Lê Cảnh Dũng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 83Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.1 / B566. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của thu hồi đất từ ĐTH đến chuyển đổi nguồn lực sinh kế của người dân, các chiến lược và biện pháp thích ứng của người dân sau ĐTH, từ đó đề xuất các giải pháp giúp địa phương có chính sách hỗ trợ cho cư dân tạo dựng sinh kế ổn định và bền vững hơn trong thời gian tới:

- Phân tích ảnh hưởng của quá trình ĐTH đến thay đổi sinh kế của hộ dân trên địa bàn phường;

- Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến sự phục hồi và phát triển sinh kế hiện nay của các hộ dân sau ảnh hưởng của ĐTH trên địa bàn phường;

-Đề xuất các chính sách phát triển sinh kế và thích nghi trong hoàn cảnh mới của hộ dân.

 

Tác giả: Đặng Huỳnh Tâm; TS. Trần Thị Phụng Hà (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 61Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 331.12/ T120. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng lao động việc làm của người dân nông thôn huyện Càng Long, từ đó đề xuất những giải pháp việc làm cho người lao động việc làm hướng đến sử dụng lao động hiệu quả nhằm phát triển kinh tế - xã hội của huyện:

- Phân tích tình hình lao động việc làm nông thôn trên địa bàn huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh;

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tìm được việc làm trong lao động nông thôn trên địa bàn huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh;

- Đề xuất các giải pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tại huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Dương Thị Kim Phượng; TS. Nguyễn Quang Tuyến (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 88Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 331.12/ Ph561. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng lao động nông thôn hiện nay và những ảnh hưởng của đào tạo nghề phi nông nghiệp đến việc làm và thu nhập của hộ Khmer nhằm tìm ra giải pháp để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề, giải quyết việc làm để cải thiện thu nhập cho hộ Khmer huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh:

- Đánh giá thực trạng nguồn lực lao động, việc làm, thu nhập và kết quả đào tạo nghề phi nông nghiệp, qua đó phân tích thuận lợi, khó khăn, cơ hội, thách thức trong đào tạo nghề phi nông nghiệp đối với hộ Khmer tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2011-2015;

- Phân tích các yếu tố tác động đến đào tạo nghề phi nông nghiệp, việc làm và thu nhập của hộ Khmer ở huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh;

Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo nghề phi nông nghiệp gắn giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho hộ Khmer ở huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn