foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Hiền; TS. Nguyễn Hồng Tín (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 84Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 631.8/ H305. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu là xác định được những yếu tố gây ảnh hưởng đến sự tổn thương và khả năng thích ứng của nông hộ ở huyện Vũng Liêm liên quan đến xâm nhập mặn. Qua đó, góp phần định hướng xây dựng giải pháp thích ứng với xâm nhập mặn trong sản xuất nông nghiệp của nông hộ tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn