foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phạm Thanh Tùng; TS. Nguyễn Hồng Tín (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 61Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 630.959795/ T513. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu này là xác định các yếu tố ảnh hưởng và đánh giá khả năng chuyển đổi mô hình Lúa mùa sang Lúa - tôm. Từ đó đề xuất một số giải pháp phát triển mô hình canh tác Lúa - tôm thích ứng BĐKH, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng thu nhập và cải thiện sinh kế hộ dân vùng Lúa - tôm tỉnh Cà Mau.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn