foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Văn Cường; TS. Nguyễn Hồng Tín (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.6041/ C561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu là xác định mô hình nuôi tôm hiệu quả và những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính mô hình nuôi tôm. Qua đó, đề xuất giải pháp và cung cấp luận chứng để làm tham chiếu kiến nghị qui hoạch vùng nuôi tôm thích hợp tại hai xã Long Hòa, Hòa Minh-huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn