Tác giả: Sơn Thị Thanh Nga; TS. Phạm Thị Phương Thúy (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 86Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.16/ Ng100. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

So sánh hiệu quả tài chính của mô hình lúa hữu cơ và mô hình lúa truyền thống trong hệ thống tôm - lúa tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Từ đó, đề xuất giải pháp nhằm phát triển mô hình lúa hữu cơ trong hệ thống tôm - lúa hiệu quả hơn trong thời gian tới.