foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Đỗ Thị Thanh Xuyến; GS. TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 69Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.12/ X527. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát đánh giá thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ cho giáo viên ở các trường tiểu học tại Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, luận văn đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động này, góp phần nâng cao chất lượng giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện trong giáo dục phổ thông.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn