Tác giả: Lê Thị Ngọc Diễm; TS. Nguyễn Thị Châu Giang (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2011.

Mô tả: 137Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 516.0071 D304. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của luận văn:

Đề xuất một số biện pháp tổ chức dạy học YTHH ở lớp 4 theo hướng tiếp cận hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng dạy học Toán cho HS Tiểu học.

Register to read more ...