Tác giả: Lý Thị Bé Luyễn. GS. TS. Lê Sỹ Thiệp (người hướng dẫn).

Học viện Hành chính Quốc gia. Năm: 2015.

Mô tả: 83Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 352.17 L527

Mục tiêu nghiên cứu:

Thứ nhất, hệ thống hoá các lý thuyết của quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới.

Thứ hai, mô tả, phân tích thực trạng QLNN về XDNTM trên địa bàn huyện Càng Long. Đánh giá những kết quả đạt được cũng như những hạn chế của QLNN về XDNTM trên địa bàn huyện Càng Long.

Thứ ba, trên cơ sở định hướng chung của Đảng và Nhà nước về XDNTM đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện QLNN về XDNTM trên địa bàn huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

Register to read more ...