Tác giả: Tài Lê Khanh. TS. Nguyễn Văn Hậu (người hướng dẫn).

Học viện Hành chính Quốc gia. Năm: 2015.

Mô tả: 84Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 651.5 V500

Mục tiêu nghiên cứu:

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận phục vụ công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa.

- Nghiên cứu thực trạng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại cấp xã của tỉnh Trà Vinh; từ đó đề xuất giải pháp để thực hiện tốt hơn cơ chế một cửa trong giai đoạn tiếp theo.

Register to read more ...