Tác giả: Huỳnh Điệp Như; TS. Nguyễn Thị Thủy (người hướng dẫn).

Học viện Hành chính. Năm: 2013.

Mô tả: 151Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 305.23 Nh550. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về văn hóa công sở; cơ sở pháp lý về việc thực hiện văn hóa công sở trong CQHCNN;

- Khảo sát tình hình thực hiện văn hóa công sở trong các CQHCNN tại thành phố Trà Vinh;

- Nhận xét những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân để đề ra phương hướng, giải pháp phù hợp nhằm hoàn thiện văn hóa công sở trong các CQHCNN tại thành phố Trà Vinh.

Register to read more ...