Tác giả: Nguyễn Thị Ánh Loan; PGS. TS. Nguyễn Quang Vinh (người hướng dẫn).

Đại học Thể dục Thể thao TP. HCM. Năm: 2015.

Mô tả: 99Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nhằm xây dựng được chương trình giảng dạy môn học Taekwondo vào học phần tự chọn cho sinh viên Trường Đại học Trà Vinh, góp phần chuẩn hóa nội dung giảng dạy, nâng cao thể lực cho sinh viên Trường Đại học Trà Vinh.

Register to read more ...