Tác giả: Nguyễn Diệp Phương Nghi; TS. Lương Minh Việt (người hướng dẫn).

Học viện Hành chính Quốc gia. Năm: 2017.

Mô tả: 107Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở đánh giá thực trạng vấn đề quản lý nhà nước về phát triển du lịch bền vững tại địa bàn thành phố Trà Vinh để tìm ra các phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hơn nữa công tác quản lý đối với phát triển du lịch bền vững trên địa bàn tỉnh. Qua đó thúc đẩy ngành du lịch của tỉnh phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế của đất nước.

Register to read more ...