Tác giả: Hồ Chí Cường; NGND. TS. Thái Văn Long (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 92Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.11/ C561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông tại các trường tiểu học và khảo sát thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông tại các trường tiểu học địa bàn huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh; đề tài đề xuất các biện pháp quản lý phát triển giáo viên các trường tiểu học ở huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh theo chuẩn nêu trên; nhằm góp phần khắc phục những hạn chế, bất cập và cải thiện chất lượng đội ngũ.