Tác giả: Nguyễn Minh Tân; NGND. TS. Đặng Huỳnh Mai (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 78Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 796.0711/ T121. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở lí luận và đánh giá thực trạng công tác giáo dục thể chất tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, từ đó đề xuất biện pháp quản lý hoạt động giáo dục thể chất nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho học sinh các trường trung học phổ thông trong trên địa bàn tỉnh Trà Vinh góp phần nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho học sinh trung học phổ thông hiện nay.