Tác giả: Hồ Hồng Nhanh; TS. Trần Lương (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 114Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.21/ Nh107. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng quản lý phương tiện dạy học ở trường mầm non tại thành phố Trà Vinh, đề xuất biện pháp quản lý PTDH ở trường MN tại thành phố Trà Vinh nhằm nâng cao chất lượng sử dụng PTDH góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở trường MN thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh