Tác giả: Thạch Sóc Kha; PGS. TS. Nguyễn Ngọc Bảo (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 81Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 371.030959786/ Kh100. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động của các Trung tâm Học tập cộng đồng từ đó đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động các TTHTCĐ trên địa tỉnh Trà Vinh.