Tác giả: Lê Thị Thủy Tú; PGS. TS. Nguyễn Sỹ Thư (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 112Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 371.3/ T500. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Dựa trên cơ sở nghiên cứu lý luận hoạt động dạy học môn tiếng Anh, quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Anh theo hướng phát triển năng lực học sinh ở cấp Trung học cơ sở và thực trạng quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Anh theo hướng phát triển năng lực các trường Trung học cơ sở tại địa bàn thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, nhận diện ra được điểm mạnh, điểm yếu của vấn đề, từ đó đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Anh theo hướng phát triển năng lực cho học sinh nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện các trường Trung học cơ sở tại địa bàn thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.