Tác giả: Nguyễn Đình Bá; TS. Lê Văn Chín (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 94Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 027.8/ B100. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về thư viện thân thiện và quản lý thư viện thân thiện trong các trường tiểu học. Khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động thư viện thân thiện và quản lý hoạt động thư viện thân thiện ở các trường tiểu học tỉnh Trà Vinh. Đề xuất một số biện pháp đổi mới quản lý hoạt động thư viện thân thiện trong các trường tiểu học tỉnh Trà Vinh. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đã đề xuất.