Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Ngọc; PGS. TS. Nguyễn Sỹ Thư (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 100Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 373.13068/ Ng419. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động dạy học, thực trạng quản lý hoạt động dạy học ở các trường trung học phổ thông huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, đề xuất những biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh cấp THPT ở các trường THPT huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học trong bối cảnh hiện nay.