Tác giả: Mai Phan Nhã Trúc; TS. Lê Văn Chín (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 84Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.21/ Tr506. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung: Trên cơ sở lí luận và thực tiễn về công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực chăm sóc, giáo dục trẻ cho đội ngũ giáo viên mầm non hiện nay, việc nghiên cứu đề tài này nhằm đưa ra những biện pháp để nâng cao hơn chất lượng quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực chăm sóc, giáo dục trẻ cho giáo viên trong trường mầm non hiện nay.