Tác giả: Nguyễn Huỳnh Như; TS. Nguyễn Thị Ngọc Xuân (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 96Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 373.11/ Nh550. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục văn hoá dân tộc (GDVHDT) tại các trường PTDTNT THCS tỉnh Trà Vinh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục văn hóa dân tộc để bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa các dân tộc tỉnh Trà Vinh trong các trường PTDTNT THCS.