Tác giả: Nguyễn Thị Mộng Thùy; NGND. TS. Thái Văn Long (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 85Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 373.11/ Th522. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát đánh giá thực trạng hoạt động xã hội hóa giáo dục hiện nay ở các trường Trung học cơ sở huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Đề tài đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động xã hội hóa giáo dục ở các trường Trung học cơ sở huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh trong bối cảnh đổi mới giáo dục. Từ việc nghiên cứu đề tài góp phần xây dựng được các biện pháp đồng bộ về sự đóng góp mọi mặt của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Đoàn thể; của gia đình và xã hội; của các lực lượng hỗ trợ giáo dục vào sự nghiệp giáo dục của huyện Tiểu Cần trong bối cảnh đổi mới giáo dục theo tinh thần Nghị quyết 29/NQTW (Khóa XI).