Tác giả: Dư Thế Nam; PGS. TS. Bùi Thị Mùi (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 79Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.11/ N104 . Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiểu học ở huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh nhằm góp phần vào tăng cường chất lượng đội ngũ giáo viên qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh tiểu học.