Tác giả: Phan Thị Mỹ Linh; TS. Lê Văn Chín (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 81Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 570.7/ L312 . Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về quản lý hoạt động dạy học môn Sinh học ở trường Trung học cơ sở, đề tài đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Sinh học theo hướng tích hợp ở trường Trung học cơ sở có tính khả thi nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho học sinh vào thực tiễn, nhất là trong giai đoạn chuẩn bị thay đổi chương trình giáo dục phổ thông mới.