Tác giả: Phan Thị Tuyết Mai; PGS. TS. Nguyễn Sỹ Thư (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 108Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.37068/ M103. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu cơ sở lý luận, về Hoạt động trải nghiệm và Quản lý hoạt động trải nghiệm ở trường tiểu học, luận văn đánh giá thực trạng về quản lý hoạt động trải nghiệm của học sinh ở các trường tiểu học thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, từ đó đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động trải nghiệm ở các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới hoạt động giáo dục trong giai đoạn hiện nay.