Tác giả: Quách Thị Vũ Huệ, TS. Nguyễn Quang Giao (người hướng dẫn khoa học)

Trường ĐH Đà Nẵng. Năm: 2013.

Mô tả: 125Tr, kích thước: 30cm. Vị trí: phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về chất lượng; chất lượng ĐTN; quản lý chất lượng; quản lý chất lượng ĐTN và thông qua việc khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng công tác quản lý ĐTN ngắn hạn của trường ĐHTV, đề xuất các biện pháp quản lý chất lượng ĐTN ngắn hạn tại Trường ĐHTV trong giai đoạn hiện nay.

Register to read more ...