Tác giả: Đoàn Thị Mỹ Hạnh, TS. Hồ Văn Liên (người hướng dẫn khoa học)

Trường ĐH Đà Nẵng. Năm: 2013.

Mô tả: 125Tr, kích thước: 30cm. Vị trí: phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng công tác quản lý ĐTTX đề xuất các biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả ĐTTX tại Trường Đại học Trà Vinh trong giai đoạn hiện nay.

Register to read more ...