Tác giả: Đỗ Thị Mai Thư; TS. Nguyễn Thúc Bội Huyên (Người hướng dẫn Khoa học).

Học Viện Chính trị - Hành chính TP. HCM. Năm: 2011

Mô tả: 105Tr, kích thước: 21x29 cm

Số định danh: 338.59786 Th550. Vị trí: Phòng đọc.

Mục đích nghiên cứu của luận văn:

Trên quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về khuyến khích phát triển công nghiệp ở nông thôn, đề tài tập trung nghiên cứu, khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng của công tác khuyến công và thực trạng QLNN đối với khuyến công nhằm tìm ra những hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế, qua đó kiến nghị các giải pháp nâng cao hơn nữa công tác QLNN đối với lĩnh vực này trong quá trình phát triển đất nước theo hướng CNH - HĐH và xu thế hội nhập quốc tế.

Register to read more ...